Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№:                                       02.05.2018 год.                       град Царево   

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

Царевският районен съд,                                         наказателен състав

На трети април                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание, в следния състав:     Председател: Минчо Танев

Секретар: Антония Димитрова

 

като разгледа докладваното от съдия Минчо Танев

НАХД № 1084 по описа на съда за 2017 год. за да се произнесе, взе пред вид следното:

 

 

Производството по делото е от административно наказателен характер, по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН, образувано по жалба на В.К.Г., ЕГН **********, срещу Наказателно постановление № ОА-189 от 20.10.2017 год. на Кмета на община Царево, с което на В.К.Г., ЕГН ********** на основание чл. 27, т. 16 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда околната на територията на Община Царево (НООРОС) е наложено административно наказание глоба в размер на 300,00 лв. за нарушение на чл. 27, т. 16 от НООСОР.

С жалбата се оспорва наказателното постановление, като се твърди, че не е извършено цитираното нарушение. На следващо място се сочи, че при съставяне на акта и издаване на атакуваното НП а допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

В съдебно заседание, жалбоподателят се явява лично и с упълномощен представител- адвокат. Пледира за отмяна на НП. Ангажира гласни и писмени доказателства.

Ответникът по жалбата, редовно уведомен, се представлява от упълномощен юрисконсулт. Пледира се за потвърждаване на НП.

По делото бяха събрани множество писмени доказателства. Разпитани бяха актосъставителят по установяване на нарушението и свидетели.

Съдът, като взе предвид събрания по делото доказателствен материал, намира за установено от фактическа страна следното:

На 18.08.2017 г. служители на Община Царево, съвместно със служители на РУП- Царево, извършили проверка в местност „Корал”, землище с. Резово, общ. Царево. При проверката било установено, че на място има поставени каравани. В последствие, била извършена нова проверка, при която било установено, че каравана, която е била на мястото и при предходната проверка, е била поставена от жалбоподателя в местността „Корал“, без издадено разрешително от главния архитект на общината.

Същият ден срещу жалбоподателя бил съставен акт за установяване на административно нарушение № 000048 за това, че е разположил каравана, без издадено по надлежния ред разрешително от гл.архитект на община Царево, което нарушение е квалифицирано по чл. 27, т. 16 от НООРОС на територията на Община Царево. Актът е предявен на нарушителя, който го е подписал с отбелязано възражение.

Въз основа на посочения АУАН, на 20.10.2017 г. кмета на Община Царево издал атакуваното наказателно постановление № ОА-189/ 2017 г. в което нарушението е описано по аналогичен начин както в АУАН-а и за посоченото нарушение, на основание чл. 27, т. 16 НООРОС, на нарушителя е наложена глоба в размер на 300,00 лв.

При така установената по делото фактическа обстановка и въз основа на императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на издаденото наказателно постановление, относно законосъобразността, обосноваността и справедливостта на наложеното административно наказание, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е подадена от легитимирано да обжалва лице, посочено в наказателното постановление като нарушител, в законоустановения срок по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН, съдържа всички необходими реквизити, поради което същата е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е частично основателна.

Настоящото производство е от административно- наказателен характер, като същественото при него е да се установи има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл. 6 от ЗАНН и това деяние извършено ли е от лицето, посочено в акта и наказателното постановление като нарушител. Освен това, за да бъде наказателното постановление правилно и законосъобразно е необходимо стриктно да бъдат спазени изискванията на ЗАНН относно съставянето на акта и издаването на наказателното постановление.

Безспорно се установи по делото от показанията на актосъставителя и свидетелите, както и от приложените писмени доказателства, че караваната се ползва от нарушителя и е поставена от него на територията на плаж „Корал“. Съда приема за доказано също така, че караваната е била поставена на това място в продължителен период от овреме и при извършените многократни проверки е установено, че се обитава от жалбоподателя и от лицето, с което живее на съпружески начала.

Съгласно чл. 27, т. 16 от НООСОР е забранено разполагането на палатки, ремаркета и полуремаркета за обитаване или къмпинг ….., без издадено по надлежния ред разрешение от главния архитект на Община Царево.

Предвид безспорния факт, че жалбоподателя е поставил на територията на плаж „Корал” караваната, той е нарушил забраната по чл. 27, т. 16 от НООРОС на община Царево, да не се разполага визираните в тази норма съоръжения, без съответно разрешение от главния архитект на Общината. Каравани- видно от гласните доказателства по делото, караваната е била ползвана за туристическа дейност, била е обитавана и се е ползвала от жалбоподателя. Няма спор, че караваната се е намирала на територията на плаж „Корал“. Предвид това, съдът приема, че нарушението е безспорно доказано.

Във връзка с изложеното и след внимателен прочит на събраните по делото доказателства, съда намира, че при съставянето на акта и при издаването на наказателното постановление не са допуснати нарушения на ЗАНН. Актът за установяване на административното нарушение е съставен съобразно нормите на ЗАНН. По делото не са установени различни факти и обстоятелства, както и не са ангажирани достоверни доказателства, оборващи констатациите в акта, поради което съдът приема описаното в него за безспорно установено. Съдът намира, че описаното в АУАН и НП деяние съдържа всички обективни и субективни признаци на административно нарушение, което нарушението е извършено от жалбоподателя, поради което правилно е била ангажирана административно- наказателна отговорност спрямо него.

По тези съображения, съдът намира, че обжалваното НП е правилно и законосъобразно и следва да се потвърди изцяло. Както при съставянето на АУАН, така и при издаването на обжалваното НП, са спазени всички процесуални правила и норми. Същите са постановени от оправомощени лица, в кръга на тяхната материална и териториална компетентност, при спазване на изискванията за форма и съдържание. Посочените в него фактически обстоятелства са безспорно установени в хода на съдебното производство. Правилно са приложени и съотносимите законови разпоредби към установеното административно нарушение. Наложеното наказание е в законоустановен размер. Ето защо, наказателното постановление- като законосъобразен акт, следва да бъде потвърдено изцяло /в този смисъл Решение  244/ 09.02.2015 год. на БАС, по КД 2521/ 2014 год./.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р     Е     Ш     И  

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № ОА-189 от 20.10.2017 год. на Кмета на община Царево, с което на В.К.Г., ЕГН ********** на основание чл. 27, т. 16 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда околната на територията на Община Царево (НООРОС) е наложено административно наказание глоба в размер на 300,00 лв. за нарушение на чл. 27, т. 16 от НООСОР.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ :